Om foreningen

Del med dit netværk her

Ejby & Omegns Erhvervsforening

Sammenhold, udvikling og gavmildhed

En aktiv forening
Ejby og Omegns Erhvervsforening er lavet med henblik på at holde fast i den rigtigt gode udvikling, som Ejby er inde i, og blandt andet være samarbejdspartner med lokaludvalget i byen samt øvrige lokale foreninger. Foreningen blev stiftet d. 16. september 2016.

Der er mange aktive erhvervsdrivende i Ejby og omegn, og sammen er det meningen at styrke hele området med en masse initiativer samt være med til at skabe udvikling for byen og området, så Ejby står endnu stærkere i Middelfart kommune.

Vil du også gøre en forskel som medlem af BOE, så kontakt en i bestyrelsen eller skriv til boe5464@outlook.com

Bestyrelsen

 • Formand: Carsten Skovdam Skaarup (på valg i 2020).
 • Næstformand: Erik Møller (på valg i 2021).
 • Kasserer: Tina Berg (på valg i 2021).
 • Sponsoradministrator: Lonnie Regitze Østervig (på valg i 2020).
 • Sekretær: Dan Larsen (på valg i 2020)
 • 1. suppleant: Kristian Hvenegaard (på valg i 2020).
 • 2. suppleant: Ditte Busse Rasmussen (på valg i 2021).

Vedtægter for Ejby & Omegns Erhvervsforening

§ 1
Navn og hjemsted: Ejby og omegns erhvervsforening i det følgende kaldet BOE Erhvervsforeningens hjemsted er Middelfart kommune

§ 2
Idegrundlag og formål: BOE´s idégrundlag og formål er at skabe en selvstændig dynamisk erhvervsforening for forretningsfolk, enkeltpersoner, selvstændige erhvervsdrivende, der under hyggelige former finder mulighed for at skabe forretning (netværk) for det enkelte medlem igennem et socialt og forretningsmæssigt samvær i erhvervsforeningen.

At skabe en erhvervsforening, der gennem medlemskontingenter og egne indtægtsgivende aktiviteter for medlemmerne, kan medvirke til at opfylde de enkelte medlemmers sociale og forretningsmæssige behov

At støtte og afholde interessante, mangeartede aktiviteter, der spænder vidt og omhandler erhvervsfaglige, sportslige, kulturelle, gastronomiske emner m.m. i Ejby og omegn.

§ 3
Medlemskab: Medlemmer af BOE er virksomheder og personer, der betaler det af generalforsamlingens fastsatte årlige medlemskontingent. Kontingentet, der dækker kalenderåret, opkræves 1 gang årligt og skal være betalt inden generalforsamlingen i marts måned.

§ 4
Aktiviteter: BOE skal have et bredt socialt og forretningsmæssigt sigte med erhvervsorienterende møder med foredrag, virksomhedsbesøg og business-to-business træf m.v.

§ 5
Ledelse, administration Generalforsamlingen er BOE´s højeste myndighed. Erhvervsforeningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer + 2 suppleanter, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Ved evt. udtrædelse af et bestyrelsesmedlem indtræder den af de to suppleanter, der modtog flest stemmer på sidste valg. Bestyrelsesmedlemmerne kan genvælges. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, sekretær og kasserer, som danner et forretningsudvalg, der varetager foreningens praktiske drift. Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg og projektgrupper efter behov. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 6
Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og i Middelfart kommune. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved almindelig brevforsendelse eller e-mail. Med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelses beretning om det forløbende år
 • Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
 • Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
 • Valg af bestyrelse inkl. suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter. Valgperioden er gældende for 2 år ad gangen for alle bestyrelsesmedlemmer, dog således at der 1. gang vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode. Afstemning: Der kan stemmes på alle, der ønsker at opstille, der stemmes én gang, hvilket foregår skriftligt, alle medlemmer kan kun stemme på ét navn, for at stemmen er gyldig. Af de 5 opstillede, der modtager flest stemmer, dannes bestyrelsen. De næste 2, der (efter de 5 i bestyrelsen) modtager flest stemmer, indtræder som suppleanter og deltager i bestyrelsen på lige fod med øvrige medlemmer, dog uden stemmeret om dette måtte blive nødvendigt.

§ 7
Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages varsel med begrundet dagsorden. Indkaldelse kræver, at mindst 10 medlemmer anmoder om indkaldelse, eller at et flertal i bestyrelsen kræver det, og bestyrelsen skal indkalde senest 14 dage efter anmodning.

§ 8
Regnskaber: BOE´s regnskabsår er kalenderåret.

§ 9
Økonomi: BOE er baseret på medlemskontingenter samt egne indtægtsgivende aktiviteter samt sponsormidler genereret fra sponsering af erhvervsforeningens aktiviteter. Erhvervsforeningen hæfter alene med foreningens formue.

§ 10
Samarbejde: BOE samarbejder i nødvendigt omfang med alle, som kan være medvirkende til at opfylde BOE´s formålsparagraf.

§ 11
Ændring af vedtægter: Ændringer af vedtægter kræver 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmers vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger.

§12
Ophør: I tilfælde af ophør tilfalder erhvervsforeningens formue velgørende formål i Ejby og omegn.

Fakta om Ejby

 • Ejby sogn har 2277 (2018) indbyggere, samme antal som i 2015
 • Ejby ligger i hjertet af Humleegnen og har 3 aktive skoler, et stærkt foreningsliv samt et stort aktivitetscenter
 • Ejby er nævnt i år 1440 om Bræghendorp eller Bregendorp
 • Byen er også kendt for stedet, hvor Ejby trailers blev produceret.
 • Tæt på byen ligger Varbjerg strand, som er et naturskønt område, som ligger ud til Båring vig. På stranden vest for havnen findes der toiletbygning, et mindre antal borde-bænke og en flisebelagt, handicapvenlig adgang til strand og badebro. Stranden er meget børnevenlig, da vandet er stille og lavt.