Plan- og Landdistriktsstyrelsens landdistriktspulje – Ansøgningsfrist: 17.4.2024

Del med dit netværk her

Søg Plan- og Landdistriktsstyrelsens landdistriktspulje til landdistrikter med vindmølle- og solcelleparker

Det overordnede formål: at støtte almennyttige, rekreative, sociale og kulturelle projekter, der fremmer oplevelser i nærområdet, styrker den lokale sammenhængskraft eller kompenserer for gener fra landvindmøller. Støtten er til projekter i landdistrikter med landvindmøller og solcelleparker.

Der støttes:

Der kan bl.a. opnås tilskud til:

· Fællesarrangementer som har til formål at samle lokalområdet

· Identitetsskabende aktiviteter som skaber synlighed om stedets særlige kvaliteter såsom kulturelle og/eller formidlende aktivtiter.

· Afskærmende beplantning, støjvolde-, og støjreducerende hegn.

· Forbedringer af forsamlingshuse samt sports- og fritidsanlæg.

· Anlæg af legepladser og shelterpladser

· Strategisk langsigtede udviklingsplaner samt strategisk landsbyudvikling.

· Udviklingsplaner for lokal bæredygtig udvikling.

· Klimatilpasningsplaner

· Kapacitetsopbygning i lokalsamfundet, såsom helhedsplaner for en landsby, lokalområde eller lignende.

· Tilskud til udarbejdelse af alternative samarbejdsmodeller og lignende, fx energifælles[1]skaber.

Vindmølle- og solcellekriteriet:  Ved tildeling af tilskud lægges særligt vægt på ansøgers eller projektets afstand til enten land[1]vindmøller eller solcelleparker. Det gælder kun landvindmøller med en kapacitet på over 25 kW eller solcelleparker i det åbne land med en kapacitet på minimum 1 MW. Der kan ikke ydes tilskud til projekter: · På baggrund af nærhed til husstandsvvindmøller eller solcelleanlæg på tagrygning · Hvis afstanden mellem ansøger eller projekt er mere end 2,5 km fra den tilskudsberettig[1]gede solcellepark · Hvis afstanden mellem ansøger/projekt er mere end 5 km eller 50 gange møllehøjden på den nærmeste tilskudsberettigede landvindmølle1 .

Tilskudsramme: Der kan søges om minimum 100.000 kr. og maksimum 1.500.000 kr. i en projektperiode på to år fra den dato tilsagnet om tilskuddet modtages. Beløbsgrænsen er det maksimale tilskudsbeløb, som Landdistriktspuljen kan yde. Det er altså ikke et loft for de samlede udgifter til projektet. Et projekt kan fx have et samlet budget på 2,2 mio. kr., men der kan maksimalt søges om tilskud på 1.500.000 kr. fra Landdistriktspuljen.

Ansøgningsfrist: 17. april 2024, kl. 12.00. Svar inden 5.7.2024.

Flere informationer og ansøgning: https://livogland.dk/stoettemuligheder/landdistriktspuljen/projekter-i-landdistrikter-med-landvindmoeller-og-solcelleparker