Søg Nordea-fondens kulturhuspulje. Ansøgningsfrist: 31. maj 2023

Del med dit netværk her

Du kan nu søge Nordea-fondens kulturhuspulje 2023

Formål med puljen: at støtte kulturhuse, ungehuse, kulturcentre, medborgerhuse, aktivitetshuse, forsamlingshuse og lignende institutioner, der udfylder en kulturhusfunktion. Aktiviteterne skal komme mange til gode og bidrage til, at kulturhuset i endnu højere grad byder lokale såvel som nye besøgende indenfor i fællesskabet.

Hvad støttes?

– Aktiviteter, gerne med vægt på at fremme nye målgruppers deltagelse, f.eks. udvikling af nye aktiviteter eller særlige kommunikationsformer og -kanaler.

– Udstyr og materialer, der understøtter aktiviteter, f.eks. symaskiner, væve, 3D-printere, pc’er, storkøkkener, køkkenredskaber og -maskiner, træ- og metalværktøj, lys- og lydudstyr, dj-pult, fotoudstyr, musikinstrumenter, pensler, maling, træ, metal, stof, ler, madvarer m.v.

– Foreningsfornyelse, frivilligpleje, kompetenceudvikling, netværksdannelse og organisationsudvikling – herunder udvikling af bestyrelsesarbejde.

– Uderum, f.eks. borde, bænke, skater-ramper, parkouranlæg, haver, bede, havegrej, udekøkkener, legepladser og udendørs scener, gerne med vægt på at fremme nye og mangfoldige målgruppers deltagelse.

– Bæredygtighed i projekterne – både social og miljømæssig bæredygtighed, samt forankring af aktiviteterne vil fremme mulighederne for støtte.

Ansøgere: Kulturhuse, ungehuse, kulturcentre, medborgerhuse, aktivitetshuse, forsamlingshuse og lignende institutioner, der udfylder en kulturhusfunktion. Ansøgere kan både være kommunal, organiseret som forening eller en selvejende institution.

Husene skal tilbyde borgere aktiv deltagelse i kultur, skal være så åbne og tilgængelige som muligt og skal indeholde mindst tre af følgende elementer:
– Værksteder, hvor brugeren selv kan være aktivt skabende med f.eks. stof, træ, medier/it, ’maker space’, maling, keramik, genbrugs- og repaircafeer
– Mad og drikke, som danner rammen om sociale fællesskaber og fungerer som mødesteder. Det inkluderer f.eks. brugeradgang til køkkenfaciliteter eller salg fra café.
– Scene/udstillingsrum, hvor brugerne kan være publikum til præsentation af f.eks. teater, film, musik, billeder eller foredrag.
– Områder, åbne rum eller lokaler med fri adgang, som brugerne kan benytte til selvorganiserede aktiviteter og socialt samvær.
– Ansatte eller frivillige tilknyttet huset, der kan hjælpe brugerne med at igangsætte og gennemføre aktiviteter.

Tilskudsramme: Puljen er på 25 mio. kr., og fonden forventer at kunne støtte 50 huse. Der kan søges fra 200.000 kr. og op til 1 mio. kr. inkl. moms til et projekt. I skal minimum søge om 200.000 kr.

Kommunale ansøgere skal bære min. 50 pct. medfinansering, hvilket ikke kan dækkes med interne omkostninger, f.eks. aflønning til allerede ansat personale.

For øvrige ansøgere er medfinansiering en fordel og vurderes individuelt.

Betingelser for at komme i betragtning:
– Indeholde kulturaktiviteter. Puljen har særligt fokus på aktiviteter hvor brugerne selv er aktive deltagere (og ikke ’blot’ publikum til en kulturaktivitet) eller tager del i husets organisering som frivillig og/eller bestyrelsesmedlem
– Involvere eller tage afsæt i foreningsliv, frivillighed eller selvorganiserede grupper samt øge engagementet blandt byens borgere
– Fremstå realistisk og økonomisk bæredygtigt i forhold til budget og finansiering. Der skal være redegjort for fremtidig drift og vedligehold, herunder økonomi.
– Være igangsat inden udgangen af 2024 og være afsluttet ultimo 2027.

Ansøgning:
Inden selve ansøgningen tilbyder Nordea-fonden en hurtig vurdering af ens projektidé inden for 5 dage, om det er relevant at søge. Der skal udfyldes en kort formular på fondens hjemmeside.

Ansøgningsmodulet til selve ansøgningen findes på nedenstående link.

Log på ansøgningsportalen med jeres NemID medarbejdersignatur. Det er ikke muligt at søge om støtte med et privat NemID og MitID.

Ansøgningsfrist: Kulturhuspuljen er åben til og med 31. maj 2023 kl. 12.00. Alle ansøgere får svar i slutningen af september 2023.

Der kan ikke søges om midler til projekter, der påbegyndes før 1. oktober 2023.

Flere informationer: Nordea-fonden afholder Webinar den 9.2. fra kl. 16.00-17.00. Læs mere på hjemmesiden: Kulturhuspuljen | Nordea-fonden (nordeafonden.dk)