Søg tilskud fra Friluftsrådets pulje ”Flere ud i naturen”. Frist: 15.02.2022

Del med dit netværk her

Søg tilskud fra Friluftsrådets pulje ”Flere ud i naturen”

Puljens formål: at yde tilskud til lokale initiativer, som skaber støttepunkter, faciliteter, stier og andre fysiske tiltag, der forbedrer befolkningens muligheder for friluftsliv. Der kan også være tale om synliggørelse af lokale friluftsmuligheder i form af oplysningsmaterialer.

Hvilke projekter kan få tilskud? Puljen støtter projekter, der gennem fysiske tiltag opfylder mindst én af nedenstående målsætninger:

 • forbedrer adgangsforholdene på et naturområde
 • skaber nye muligheder for friluftsaktivitet i et naturområde, eller
 • synliggør lokale friluftsmuligheder, så det er nemt at finde vej ud i naturen.

Puljen støtter fysiske tiltag og oplysningsmaterialer, der gør det nemt og attraktivt for flere at dyrke friluftsliv i naturen.

Det er et krav, at de støttede tiltag er offentligt tilgængelige eller som minimum åbne for en bredere målgruppe end ansøgers egen kreds.

Det prioriteres generelt at støtte initiativer, der udføres i samarbejde mellem flere aktører, eller initiativer, som er forankret i frivillige foreninger.

Hensynet til at fremme friluftslivet for det bredest mulige udsnit af befolkning kan dog i nogle tilfælde medføre, at projekter uden inddragelse af frivillige eller foreningsliv vil kunne imødekommes.

Hvem kan søge? Projekter, som er forankret hos myndigheder eller i centrale forvaltningsenheder i stat, region eller kommune, støttes ikke.

Økonomi: Der er i alt afsat 5 millioner kroner i puljen. Der kan søges om tilskud på mellem 20.000 og 300.000 kroner. For tilskud til og med 50.000 kroner er der ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel. For tilskud over 50.000 kroner er der krav om medfinansiering på minimum 30 procent.

Der kan søges tilskud til materialer, faciliteter og andre eksterne ydelser. I mindre omfang kan der søges om lønmidler til ekstern bistand.

 Tilskudskriterier:  Med henblik på prioritering af de indkomne ansøgninger foretages en samlet vurdering af den enkelte ansøgning, hvori følgende parametre indgår:

 • Flere friluftsaktive: Vil projektet være til gavn for en bred målgruppe? Rækker projektet ud over ansøgers egen kreds? Vil projektet bidrage til at få nye brugere ud i naturen? 
 • Nye muligheder for friluftsliv: I hvor høj grad skaber projektet nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser?
 • Samarbejde og forankring: I hvor høj grad er der tale om et lokalt forankret samarbejde, hvor flere aktører indgår aktivt i projektets planlægning og udførelse – eksempelvis foreninger, borgergrupper, lodsejere eller andre?
 • Frivilligt engagement: I hvor høj grad er frivillige involveret i planlægning, etablering og efterfølgende drift af projektet?
 • Holdbarhed: Er der lagt planer for projektets fremtidige drift og vedligehold?
 • Finansiering: Hvad er behovet for finansiering? Findes en realistisk finansieringsplan?

Hvad støttes ikke?

 • Der gives ikke tilskud, hvis dette erstatter kommunale, regionale eller statslige forpligtelser
 • Aktiviteter/udgifter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • Projekter, hvor det kun er en begrænset kreds, som har adgang eller brugsret, f.eks. foreningens egne medlemmer
 • Projekter med et kommercielt sigte
 • Personligt ejet udstyr
 • Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet
 • Aktiviteter uden for Danmark
 • Sportsanlæg, konkurrenceidræt og almindelige udendørs legeredskaber såsom gynger, vipper og rutsjebaner.
 • Renovering og udskiftning af eksisterende faciliteter
 • Intern løn i den ansøgende organisation.

Ansøgningsfristen er den 15. februar 2022. Der kan forventes svar 3-4 måneder efter ansøgningsfristen.

Flere informationer og ansøgning: https://friluftsraadet.dk/flere-ud-naturen