Søg tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne – Frist: 7. september 2022

Del med dit netværk her

Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje: Søg tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne.

Formål med puljen: at støtte forsøgsprojekter der fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Som noget særligt prioriteres i denne efterårsrunde midler til forsøgsprojekter inden for temaet ”Styrkelse af lokalsamfund i områder med landvindmøller og solcelleparker”.

Hvem kan søge? Foreninger, selvejende institutioner, fonde med almennyttige formål, virksomheder og enkeltpersoner. Der kan også ydes tilskud til kommuner, hvis de indgår i et partnerskab om projektet med én eller flere af de førnævnte.

Tilskud: I denne ansøgningsrunde bliver der udbudt 11,5 millioner kroner til forsøgsprojekter. Der kan per projekt søges som minimum 100.000 kr. og maks. 1 mio. kr. Ansøger man som kommune, forventes der medfinansiering. Andre ansøgere kan få 100 % tilskud.

Tilskudsberettigede udgifter er faktiske udgifter, der er:
· direkte relateret til projektet og nødvendige for at gennemføre projektet.
· afholdt i projektperioden.
· i overensstemmelse med projektets formål, de godkendte projektaktiviteter og det godkendte projektbudget

Ikke-tilskudsberettigede udgifter er bl.a. :
· Driftsudgifter,
· udforudsete udgifter,
· frivillige timer,
· projekter eller anlæg, som det påhviler det offentlige at gennemføre (el, vand, veje, kloak m.v. samt projekter inden for folkeskolen, ældreplejen, daginstitutionsområdet og sygehusvæsenet),
· IT-anlægsprojekter, fx anlæg af bredbåndsnet eller lignende,
· erhvervelse af fast ejendom, og
· udvidelse og renovering af eksisterende vindmølle- og solcelleparker.

Ansøgningsfrist:  7. september 2022 kl. 12.00. Svar kommer inden 18.12.

Flere informationer og ansøgningsmateriale: https://livogland.dk/stoettemuligheder/landdistriktspuljen/forsoegsprojekter.