Tilskud fra Friluftsrådet til naturoplevelser i mørket – ansøgningsfrist: 1.3.2022

Del med dit netværk her

Søg tilskud fra Friluftrådet til naturoplevelser i mørket

Puljens formål:  at styrke lokale foreninger og andre aktørers mulighed for at skabe friluftsaktiviteter og naturoplevelser for befolkningen, når det er mørkt.

Landsdækkende nat i naturen: Den 27. august er der landsdækkende Nat i Naturen – læs mere om det her

Hvilke projekter kan få tilskud?

 • Aktiviteter/arrangementer, hvor foreninger eller andre lokale aktører giver den brede befolkning mulighed for friluftsliv og naturoplevelser om natten. Det er et krav, at de støttede aktiviteter/arrangementer er åbne for andre end ansøgers egen kreds. Det kan f.eks. være: arrangementer med overnatning i det fri og tilberedning af mad over bål, vandreture med formidling om naturens liv i mørket, stjernekiggeri, bålsamtaler om rammerne for det lokale natur- og friluftsliv, højtlæsning i den mørke skov, orienteringsløb eller snorkelture i nattemørket.
 • Aktiviteter, der finder sted hele året. Der gives særligt prioritet til projekter, som omfatter aktiviteter på Nat i Naturen-dagen den 27. august 2022, og/eller aktiviteter i vinterhalvåret (oktober-marts).

Hvem kan søge tilskud?
Alle kan søge om tilskud. Projekter, som er forankret i centrale forvaltningsenheder i stat, region eller kommune, støttes dog ikke.

Tilskud: Der er i alt afsat 2 millioner kroner. Der kan søges om tilskud på mellem 5.000 og 50.000 kroner til aktiviteter, der skal foregå inden for perioden 2. marts 2022 – 1. juli 2023. Der er ikke krav om medfinansiering, men det kan være en fordel.

Hvad kan der søges til?

 • Udstyr
 • Materialer og forplejning
 • Formidling af aktiviteterne
 • I mindre omfang kan der søges om støtte til ekstern løn/godtgørelse
 • Faciliteter, der direkte indgår i de støttede aktiviteter/arrangementer.

Hvad støttes ikke?

 • Aktiviteter/udgifter, der betragtes som ansøgers almindelige drift
 • Konkurrenceidræt, sportsanlæg, legepladser og klublokaler
 • Projekter med et kommercielt sigte
 • Personligt ejet udstyr
 • Udgifter afholdt inden ansøgningstidspunktet
 • Aktiviteter uden for Danmark
 • Transportudgifter
 • Projekter rettet mod en meget begrænset deltagerkreds f.eks. foreningens egne medlemmer
 • Renovering og udskiftning af eksisterende faciliteter eller udstyr
 • Anlægsprojekter uden konkrete planer for afholdelse af aktiviteter/arrangementer

Hvad lægger Friluftsrådet vægt på?

Med henblik på prioritering af de indkomne ansøgninger foretages en samlet vurdering af den enkelte ansøgning, hvori følgende parametre indgår:

 • Målgruppe: Det prioriteres at støtte projekter, som er til gavn for mange mennesker. Der lægges vægt på, at projektet også når grupper, der normalt ikke er aktive i naturen.
 • Omfang af aktiviteter:  Der gives prioritet til projekter, der omfatter mange aktiviteter/arrangementer frem for få.
 • Frivilligt engagement: Der gives prioritet til projekter, der involverer frivillige i planlægning, udførelse og efterfølgende drift.
 • Samarbejde og forankring: Der gives prioritet til projekter, der bygger på et lokalt forankret samarbejde, hvor flere aktører indgår aktivt i planlægning og udførelse.
 • Holdbarhed: Der gives prioritet til projekter, der indeholder en plan for, hvordan aktiviteterne kan videreføres ud over projektperioden, herunder planer for finansiering af fremtidig drift/vedligehold.
 • Finansiering: Der gives prioritet til projekter med en realistisk plan for finansiering.

Det tilstræbes endvidere at fordele tilskuddene blandt flest mulige typer af ansøgende organisationer. Ved ansøgninger om støtte til fysiske anlæg, såsom sheltere eller bålhytter, gives der prioritet til anlæg med offentlig adgang.

Sådan søger du

For at søge tilskud skal du udfylde ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2022 inden midnat. Du kan forvente svar senest 2 måneder efter ansøgningsfristen. Alle ansøgere får svar.

Flere informationer og ansøgningsmateriale: Nat i Naturen – naturoplevelser i mørket | Friluftsrådet (friluftsraadet.dk)